Oldal kiválasztása

Jogsértő webáruházak

2021. 07. 23. | Hasznos linkek, Hírek, Tudástár

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által működtetett Jogsértést elkövető webáruházak adatbázisa tartalmazza azon, jogsértést elkövető webáruházakat, amelyek magatartását a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, vagy a bíróság jogerősen megállapította.

Az adatbázis elérhető a https://jogsertowebaruhazak.kormany.hu honlapon, mely egyúttal arról is tájékoztatást nyújt, ha a webáruház együttműködő volt és teljesítette a határozatban foglaltakat. Az adatbázisban az erről szóló tájékoztatás zöld színnel látható: „A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!” Amennyiben ez a felirat szerepel egy vállalkozásnál, a határozatban leírt jogsértéseket a cég már megszüntette, azonban jogszabályi előírások miatt a határozat ebben az esetben is 2 évig nyilvános.

Milyen jellegű jogsértésekkel találkozhatunk a leggyakrabban?

 – Elérhetőséggel kapcsolatos tájékoztatási hiányosságok: Elérhetőséggel kapcsolatos tájékoztatási hiányosságnak minősül, ha például a webáruház elérhetetlen vagy nem válaszol; a vállalkozás neve vagy címe nincs feltüntetve a honlapon; a webáruház a békéltető testülettel kapcsolatosan nem ad tájékoztatást stb.

Szállítással, elállással és jótállással kapcsolatos problémák: Szállítással, elállással és jótállással kapcsolatos problémának minősül, ha például a webáruház nem ad meg szállítási határidőt; nem vagy nem megfelelő tájékoztatást ad az elállási jogról, szavatosságról, jótállásról stb.

“Csodát ígérő termékekkel” kapcsolatos megtévesztés: Olyan termékek árusítása során követett el jogsértést a webáruház, amelyek rövid idő alatt jelentős javulást ígérnek (például fogyasztószerek, izomnövelők, gyors nyelvtanulást ígérő termékek, stb.)

A webáruházak kapcsán több jogszabályban találhatunk kötelező rendelkezéseket, azonban a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól részletesen felsorolja, hogy milyen tájékoztatási kötelezettsége van a webáruházat üzemeltető vállalkozásoknak a fogyasztók felé még a szerződéskötés megkötése előtt.

Így a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót:

a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;

a vállalkozás nevéről;

a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;

a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;

a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minősül;

a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

az indokolás nélküli elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról; ebben az esetben a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők között kötött szerződés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza;

 a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;

az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;

arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;

határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;

a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;

a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

0 hozzászólás